CEO privacyverklaring

Privacyverklaring

Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Cappella ex Occasione (hierna: CEO) verwerkt van haar koorleden, projectzangers, ‘vrienden van’ en andere belangstellenden. Indien u koorlid, projectzanger, vriend van of belangstellende wordt van CEO, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit privacy beleid te verwerken. CEO respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij willen onze koorleden, projectzangers, ‘vrienden van’ en belangstellenden daarover goed informeren.

Op deze pagina laten we u weten welke gegevens er worden verzameld als u koorlid, projectzanger, ‘vriend van’ of belangstellende bent en onze website gebruikt en waarom we deze gegevens verzamelen.

Persoonsgegevens die wij verwerken

CEO verwerkt uw persoonsgegevens omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Verwerkte gegevens Koorlid Projectzanger Vriend van CEO Belangstellende
Voor- en achternaam      x           x              x             x
Stemsoort      x           x
Adresgegevens      x           x              x             x
Telefoonnummer      x           x
Email adres      x           x              x             x

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze privacyverklaring tenzij wij van tevoren uw toestemming hiervoor hebben gevraagd en verkregen.

CEO verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Om te kunnen communiceren over uw lidmaatschap, uw status als vriend/belangstellende, uw deelname aan projecten, onze activiteiten, repetities en uitvoeringen. Hiervoor verwerken wij uw naam- en adresgegevens.
  • Om stemverdelingen in het koor te kunnen maken. Hiervoor verwerken wij uw stemsoort.

Foto’s en beeld- en geluidopnames

Foto’s en opnames van uitvoeringen en speciaal daartoe gemaakte koorfoto’s worden gebruikt voor publicatie op onze site en in diverse aankondigingen van activiteiten. Dat gebeurt alleen met uitdrukkelijke toestemming van de individuele leden.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Uw persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern binnen de vereniging gedeeld worden. Bestuur en leden zijn verplicht de vertrouwelijkheid van de gegevens te respecteren.

Beveiligingsmaatregelen

Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft CEO passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze secretaris.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van de mogelijkheden op deze site en de doelstellingen van CEO. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van de doelstellingen en/of deze site kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Indien er wijzigingen hebben plaatsgevonden, stellen wij u daar onmiddellijk van op de hoogte.

Bewaartermijnen

CEO verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens. Deze gegevens worden uiterlijk een jaar na beëindiging van uw koorlidmaatschap of uw ‘vriendenstatus’ vernietigd tenzij moet worden voldaan aan de wettelijke verplichtingen.

De gegevens van projectzangers bewaren wij tot uiterlijk 5 jaar na het laatste project waaraan een projectzanger heeft deelgenomen, omdat wij de projectzanger willen kunnen benaderen voor audities, projecten en concerten.

De gegevens van belangstellenden bewaren wij tot wij van de belangstellende een verzoek om verwijdering van zijn of haar gegevens ontvangen, omdat wij de belangstellende op de hoogte willen houden van onze activiteiten.

Rechten van koorleden, projectzangers, ‘vrienden van’ en belangstellenden

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door CEO en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek in kunt dienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een andere door u genoemde organisatie te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar onze secretaris.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

CEO wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan deze privacyverklaring voldoen. Als u vragen of opmerkingen heeft over deze privacyverklaring dan kunt u contact met ons opnemen. Indien u klachten hebt over de wijze waarop CEO uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen via de secretaris. Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacy beleid kunnen worden gericht aan de secretaris.

 

Contactgegevens

Cappella ex Occasione Secretariaat

Heusdenhoutsestraat 142

4817WE Breda

Emailadres: info@cappellaexoccasione.nl

Website: cappellaexoccasione.nl

 

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 06-07-2018